Quy định về quản lý xây dựng trong KCN Bắc Đồng Phú

Tải tài liệu tại đây