TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

0. CHUONG TRINH DAI HOI

1. BAO CAO HOAT DONG HDQT

2. BAO CAO BKS NHIEM KY 2014 – 2019

2.1 TO TRINH CHON DON VI KIEM TOAN

3. QUY DINH DE CU, UNG CU HĐQT, BKS

4. BC NAM 2018 PHUONG HUONG 2019

5. BAO CAO TAI CHINH 2018

6. TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN 2018

7. TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN 2019

8. TO TRINH VE THU LAO CUA HĐQT