TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 21.5.2020

00. CHUONG TRINH

01. BAO CAO HOAT DONG CUA HDQT NAM 2019

02. BAO CAO NAM 2019 PHUONG HUONG NAM 2020

03. TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2019

04. TO TRINH KE HOACH KINH DOANH NAM 2020

05. BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

5.1. TO TRINH VE THU LAO HĐQT

5.2. TO TRINH CHON DON VI KIEM TOAN