THÔNG BÁO VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ NGÀY 18.5.2018

THONG BAO DAI HOI CO DONG 2018 TAI LIEU HOP DHCD NGAY 18.5.2018