Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 là giải pháp quan trọng chống “diễn biến hòa bình”

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 là giải pháp quan trọng chống “diễn biến hòa bình”

BP – Trên Báo Bình Phước số ra ngày 5-6-2017 có bài “Chiêu bài mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình”” đã đề cập, phản ánh việc các thế lực thù địch lợi dụng việc Đảng ta triển khai Nghị quyết Trung ương 4 để cho rằng: Đảng ta không phát động chống âm mưu “diễn biến hòa bình” nữa, mà tập trung vào ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để làm rõ thêm bài viết nêu trên và âm mưu của thế lực thù địch, bài viết này đi sâu phân tích, làm rõ lý do Đảng ta ban hành Nghị quyết Trung ương 4 – chính là đề ra giải pháp quan trọng, cơ bản vừa để xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, chính trị tư tưởng, vừa đấu tranh, phòng chống làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa mà các thế lực thù địch đang tích cực thực hiện.

XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, giống như “bảo vệ con ngươi của mắt mình”. Trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước. Nghị quyết ban hành đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh hưởng ứng, đón nhận với một tình cảm hồ hởi, vui mừng, nhất trí cao. Dư luận cho rằng, nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra được 27 biểu hiện, đề ra các giải pháp cốt lõi, căn bản để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, cũng có người còn băn khoăn, đặt câu hỏi, chúng ta đã có nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng, nhưng tại sao Đảng ta lại ban hành nghị quyết về công tác này nữa?

Và câu trả lời đã được nêu rõ trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XII): Thứ nhất, vai trò lãnh đạo của Đảng luôn luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Đây là bài học lớn được đúc rút trong suốt hơn 86 năm hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Thứ hai, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước ta hiện nay rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng ta phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa. Thứ ba, bản thân Đảng bên cạnh những mặt tích cực, bản chất và truyền thống tốt đẹp được phát huy cũng đang đứng trước nhiều thách thức mới. Thứ tư, sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, phản động, sử dụng âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống đối, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng.

Vì vậy, việc Đảng ta tăng cường củng cố xây dựng Đảng là nhiệm vụ yêu cầu cấp bách hiện nay, phù hợp với thực tiễn phát triển, nhằm mục đích xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù.

NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

Với âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, mục tiêu cuối cùng của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện âm mưu đó, bọn chúng đã sử dụng các thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt và thâm độc. Trước hết, trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa được chúng coi là mũi đột phá, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Và chúng tuyên truyền rằng “Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ 10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát thanh có thể bình định được một đất nước”; “một đô la cho tuyên truyền có giá trị ngang 5 đô la chi cho quốc phòng”… Chưa hết, chúng còn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền là 4 đòn đột phá khẩu, 4 mũi xung kích để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thời gian gần đây, khi Đảng ta xử lý kỷ luật một số đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp cao có khuyết điểm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thì các làn sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên. Các phần tử cơ hội lợi dụng những khó khăn, hạn chế về tình hình kinh tế – xã hội, những kẽ hở trong quản lý đất đai, điều hành kinh tế ở một số nơi, vấn đề sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung… để công kích, nói xấu Đảng, nói xấu các đồng chí lãnh đạo, nhằm chuyển hóa tình hình, để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng chống phá Đảng ta từ bên trong. Luận điệu này tuy không có gì mới nhưng nó rất nguy hiểm, gieo rắc nghi ngờ, hoang mang, phân tâm, hòng làm cho cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chính vì vậy mà Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và khẳng định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả nghị quyết, cần có sự quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt yếu được xác định trong nghị quyết, mà hàng đầu là 4 nhóm giải pháp, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội. Và một khi thực hiện tốt nghị quyết này, cũng có nghĩa là chúng ta đã thực hiện hiệu quả giải pháp vừa đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” vừa phòng ngừa các nguy cơ đã được chỉ ra tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng.

N.Hạnh
Ban Dân vận Tỉnh ủy

(Bài viết có tham khảo các cuốn sách, tư liệu về Nghị quyết Trung ương 4 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát hành)
Theo baobinhphuoc.com.vnpromotion postагентство по контекстной рекламебытовая техника из китая отзывы